Hi Phonics

Hi! Phonics โฟนิคส์ครบหลักสูตร

หลักสูตรโฟนิคส์ เป็นหัวใจในการสอนโฟนิคส์

Hi! Phonics เป็นหลักสูตรสอนวิธีการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษด้วยการใช้เสียงของตัวอักษรเป็นหลัก (Phonics) อย่างระบบชัดเจน  ด้วยเทคนิควิธีสอนของ Hi! Phonics ทำให้ผู้เรียนสามารถเห็นรูปแบบส่วนประกอบในคำ และแยกหน่วยเสียงเป็น พยัญชนะต้น- สระ-ตัวสะกดซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการอ่านออกเขียนได้ 

– เมื่อเห็นคำภาษาอังกฤษ ผู้เรียนสามารถแปลงเสียงตัวอักษร (Decode ถอดรหัส) และอ่านเป็นคำได้   
– เมื่อได้ยินคำภาษาอังกฤษ ผู้เรียนสามารถแปลงเสียง(Encode ถอดรหัสกลับ) เป็นตัวอักษร – นี่คือการสะกดคำและทำให้เขียนได้

หลักสูตรโฟนิคส์ Hi! Phonics สอนออกเสียงตัวอักษร 26 ตัวซึ่งมีเสียง 44 เสียง ในลักษณะของพยัญชนะและสระ สอนคำศัพท์และการอ่านภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาและกิจกรรมหลากหลาย และเรียงลำดับความยากง่าย ต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันภายในบทเรียนและระหว่างบทเรียน เนื้อหาหลักสูตรโฟนิคส์ของ Hi Phonics จึงสอดคล้องกับตัวชี้วัดมาตรฐานหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ

Hi! Phonics มีเนื้อหา เทคนิคและขั้นตอนทำให้ผู้เรียนอ่านออกและเขียนภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องท่องศัพท์ มีความมั่นใจในการอ่านและเขียน ไม่ต้องเดา เมื่อผู้เรียนอ่านได้ทำให้พวกเขาเริ่มรักการอ่าน และรักการเรียนภาษาอังกฤษ

วิธีอ่านด้วยการประสมเสียงในภาษาอังกฤษอย่างครบถ้วนทั้ง 44 เสียง  ด้วยวิธีและเทคนิคที่พัฒนาการอ่าน การเขียน และสะกดคำภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีพื้นฐานจากการวิจัย

Hi! Phonics มี 5 ระดับ ดังนี้

1.  Alphabet sounds             (เสียงตัวอักษร)
2. Short vowels                    (เสียงสระสั้น)
3. Long vowels                     (เสียงสระยาว)
4. Consonant blends            (เสียงพยัญชนะคู่)
5. Letters combinations         (เสียงสระผสม)

Hi! Phonics ประกอบด้วย Student Book และ Workbook

Student book เป็นแบบสอนพร้อม CD และ มี Word Cards ท้ายเล่ม 
 
Workbook เป็นแบบฝึกหัด มี Test , กิจกรรมตัดและปะ และ Mini book ท้ายเล่ม
 

เนื้อหาและวิธีการสอน (ใน student book)และการฝึก (ใน workbook) ของ Hi! Phonics ทำให้

เด็กอ่านได้  เมื่อเด็กเห็นคำๆหนึ่ง เค้าสามารถประสมเสียงตัวอักษรในคำและอ่านได้

เด็กเขียนได้ เมื่อเด็กได้ยินคำๆหนึ่ง เค้าสามารถแยกเสียง แปลงเสียงเป็นตัวอักษร เพื่อเขียนคำนั้นได้อย่างถูกต้อง

Hi! Phonics ฝึกให้เด็กมีทักษะสำคัญที่สามารถอ่านภาษาอังกฤษ สะกดคำ และเขียนได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องท่องจำ  ด้วยหลักสำคัญดังนี้
 • การรู้จักการแยกแยะเสียง (Phonological awareness) เช่น เสียงเหมือนกัน, เสียงที่แตกต่างกัน, เสียงคล้องจ้องกัน รวมทั้งเสียงเริ่มต้นของคำ เสียงที่อยู่ตรงคำ หรือเสียงท้ายคำ เด็กต้องเรียนรู้เสียงพยัญชนะและสระ  เพื่อช่วยในการประสมเสียงอ่านได้ 
  • รูปแบบของคำ (Word Formation) คำประกอบด้วยตัวอักษรเรียงกัน มีอักษรที่เป็นพยัญชนะ และสระ ตำแหน่งของตัวอักษรในคำ  เช่น พยัญชนะ+สระ+ตัวสะกด (CVC) โดยการใช้สัญลักขณ์เพื่อจำง่าย
 • การประสมคำ (Blending) ทักษะพื้นฐานในการอ่านออก เป็นการประสมเสียงของตัวอักษรในคำ  การประสมเสียงจะง่ายขึ้นเมื่อออกเสียงอักษรตัวแรกดังกว่าตัวหลังเพื่อรวบเสียงอ่านเป็นคำออกมา
 • การกระจายคำ หรือการแยกส่วนของคำ (Segmenting) เพื่อใช้สะกดคำ หรืออ่านคำใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อน
  • รูปแบบตัวสะกด (Spelling pattern) การวิจัย good reader characteristics พบว่า เด็กที่อ่านเก่งมีกลการเรียนรู้ (learning strategy) ในการจำกลุ่มคำที่มีตัวสะกดเหมือนกัน ซึ่งเป็นเทคนิคที่ทำให้จดจำได้ง่ายในรูปของ Word Family เห็นแล้วอ่านได้ทันที หรือหากเป็นคำใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อน แต่มี spelling pattern เหมือนกัน จะมีวิธีอ่านแบบการเทียบเสียงและเปลี่ยนเฉพาะอักษรตัวแรก เช่น รู้จักอ่าน fan ได้ เมื่อพบคำว่า ‘tan’ จะเปลี่ยนเสียง /f/ เป็น /t/
 • การสะกดอ่านแบบแจกลูกคำ (Sound out words) นอกจากเป็นวิธีที่สะกดคำอ่านแล้ว ยังช่วยพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษอีกด้วย
 • พยางค์ (Syllables) เพื่อทำให้แยกส่วนของคำได้ง่ายขึ้นทำให้สามารถถอดรหัสคำได้ถูกต้องและรวดเร็ว
 • คำที่เห็นบ่อย (Sight words) เช่น a, an, for, the เพื่อให้อ่านคำต่างๆในลักษณะของประโยค เนื้อหาในบทความได้คล่องขึ้น
 • ส่วนประกอบของคำ (Word structure) เช่น verb ending, prefix, suffix และ compound word  เพื่อให้เด็กได้รู้หรือคาดเดาความหมายของคำใหม่ที่ไม่เคยเจอได้ถูกต้องมากขึ้นและเร็วขึ้น 
 • อ่าน passages (Reading) เมื่อเด็กสามารถอ่านแต่ละคำได้แล้ว ควรเริ่มอ่านเป็นวลี, ประโยค และบทสั้นๆ ทักษะที่สำคัญในการอ่านคืออ่านจับใจความ ทุกท้าย Unit มี short story เพื่อเพิ่มทักษะในการอ่านและความเข้าใจ

Hi! Phonics มีรูปแบบวิธีการสอนการเรียนที่เข้าใจง่ายและจดจำได้นานและสนุกเพลินกับกิจกรรมที่พร้อมใช้

Hi! Phonics จึงเหมาะกับเด็กไทยทุกคนที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ,  เรียนแล้วแต่อ่านไม่ออก, อ่านไม่คล่อง, หรือมีความยากในการเรียนภาษาอังกฤษ

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!