Hi Phonics

สอนโฟนิคส์ที่โรงเรียน

สอนโฟนิคส์ที่โรงเรียน - สิ่งจำเป็นที่สุดของการสอนภาษาอังกฤษยุคใหม่

สอนโฟนิคส์ที่โรงเรียน เป็นแอ็คชั่นที่จำเป็นอย่างยิ่งของการสอนวิชาภาษาอังกฤษยุคใหม่  การสอนโฟนิคส์ทำให้เด็กสามารถอ่านออกเขียนได้อย่างรวดเร็ว  รวมทั้งเป็นการแก้ปัญหาเด็กอ่านภาษาอังกฤษไม่ได้  การสอนโฟนิคส์จึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญยิ่งในการยกระดับวิชาภาษาอังกฤษของไทยไปสู่ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น และไปสู่ระดับสากล

การสอนภาษาอังกฤษแบบดั้งเดิม

 

การสอนแบบดั้งเดิม  เป็นการสอนตามคำทั้งคำ (whole word) คือวิธีการสอนให้นักเรียนเรียนรู้คำศัพท์โดยฟังและจดจำคำทั้งหมด โดยไม่จำเป็นต้องเข้าใจหรือเรียนรู้ถึงความเชื่อมโยงของตัวอักษร ทำให้นักเรียนต้องจำตัวอักษรทุกตัวในคำเป็นก้อนเดียวทั้งหมด ไม่สามารถแยกแยะส่วนต่างๆของคำออกมาเป็นแต่ละเสียงได้อย่างเป็นระบบ  

วิธีสอนอ่านภาษาอังกฤษแบบระบบเดิมเป็นการท่องคำศัพท์ ท่องซำ้ๆ ท่องจนขึ้นใจ เมื่อเห็นคำศัพท์ที่เคยท่องแล้วจึงทำให้อ่านได้  การสอนอ่านแบบ ‘จำทั้งคำ’ นี้อาจทำให้เด็กอ่านในช่วงแรกเท่านั้น จากการวิจัยพบว่าเด็กได้รับการสอนอ่านแบบ ‘จำทั้งคำ’ มีพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษน้อยมาก และไม่สามารถอ่านคำที่ไม่เคยเห็นมาก่อนได้เลย

การท่องจำซ้ำๆ เช่น   “c a t  ซี-เอ-ที  แคท  แมว” เพื่อให้นักเรียนจำที่จะอ่านหรือสะกดคำ ‘cat’ ให้ได้ จึงต้องใช้พลังอย่างมาก  ทำให้ขั้นตอนการเรียนรู้ช้าและเหนื่อยเกินไป เป็นสาเหตุพื้นฐานหลักที่นักเรียนไม่ประสบความสำเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษ

การสอนให้ท่อง   "c a t   ซี-เอ-ที   แคท   แมว"

ไม่ช่วย นักเรียนอ่านภาษาอังกฤษได้เอง

การสอนภาษาอังกฤษแบบโฟนิคส์

 

การสอนวิธีอ่านแบบ phonics หรือการสอนตามตัวอักษรเสียง นักเรียนจะเรียนรู้วิธีการอ่านและเขียนโดยการเรียนรู้เสียงของตัวอักษรและการเชื่อมโยงของเสียงที่ตัวอักษรแต่ละตัว การสอนแบบนี้จะช่วยให้นักเรียนเข้าใจหลักการของสะกดคำภาษาอังกฤษและสามารถอ่านออกได้

แม้ว่าในประเทศไทยยังไม่ได้กำหนดให้สอนโฟนิคส์เป็นนโยบายอย่างชัดเจนเหมือนประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก เช่น อังกฤษ อเมริกา  ทว่า ในปัจจุบันพบว่ามีโรงเรียนจำนวนไม่น้อยที่จัดโฟนิคส์เป็นหนึ่งในวิชาภาษาอังกฤษ โดยส่วนมากมักจัดอยู่ในโปรแกรมภาษาอังกฤษพิเศษ หรือ English Program

สอนโฟนิคส์อย่างไรให้ได้ผล

 

ผลการวิจัยทั่วโลกเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ได้พบว่าการสอนโฟนิคส์ที่เป็นระบบอย่างชัดเจนเป็นทางลัดที่ช่วยให้นักเรียนอ่านภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องท่องจำแบบเดิมๆ

นักเรียนที่เรียนโฟนิคส์จะสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องท่องจำ  เมื่อนักเรียนอ่านได้แล้วจึงเป็นการง่ายในการสอนความหมายหรือไวยากรณ์ในลำดับถัดไป ซึ่งทำให้การเรียนภาษาอังกฤษมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้น

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!