Hi Phonics

ความจำเป็นของ Phonics กับช่วงเด็กเล็ก

โฟนิคส์เป็นวิธีการสอนการอ่านและการสะกดคำโดยการเชื่อมโยงเสียงของเสียงตัวอักษรหรือกลุ่มตัวอักษร 

โฟนิคส์ได้เป็นหลักสำคัญของการศึกษาช่วงปฐมวัย-ประถมต้นมานานแล้ว แต่ทำไมโฟนิคส์ถึงสำคัญขนาดนั้น โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่เด็กเริ่มเรียนรู้ มาดูความสำคัญของโฟนิคส์และผลกระทบต่อผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษช่วงปฐมวัย

1. สร้างพื้นฐานภาษาอังกฤษที่แข็งแกร่ง

 

โฟนิคส์ช่วยสร้างพื้นฐานในทักษะการอ่านและเขียน เมื่อเด็กเข้าใจเสียงของตัวอักษรแล้ว เด็กสามารถอ่านคำที่ไม่คุ้นเคยได้ และในที่สุดก็จะกลายเป็นผู้อ่านที่มั่นใจ การมีพื้นฐานที่ดีในโฟนิคส์จะทำให้เด็กมีเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการอ่านหนังสือที่ซับซ้อนมากขึ้นเมื่อเด็กเริ่มเรียนในระดับสูงขึ้นต่อไป

2. พัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาอังกฤษ

 

การวิจัยพบว่าการสอนโฟนิคส์ช่วยปรับปรุงทักษะการอ่านของเด็กดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ด้วยการเรียนรู้การออกเสียงคำ เด็กจึงสามารถแปลงตัวอักษรเป็นเสียง (Decode) ทำให้อ่านได้ด้วยความคล่องแคล่วมากขึ้น เข้าใจข้อความได้ดีขึ้น และพัฒนาคำศัพท์ให้กว้างขึ้น 

ในทำนองเดียวกัน โดยการเรียนรู้ว่าเสียงนั้นเป็นเสียงอักษรใด เด็กจึงสามารถแปลงเสียงเป็นตัวอักษร (encode) จึงทำให้เขียนได้อย่างมั่นใจขึ้น

ทักษะการอ่านและเขียนที่ได้รับการพัฒนานี้เป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งสำหรับความสำเร็จในการเรียนรู้ทางวิชาการในทุกๆ วิชา

3. เสริมสร้างความมั่นใจและแรงกำลังใจ

 

การทำความเข้าใจโฟนิคส์ทำให้เด็กสามารถอ่านหนังสือเองและสนุกกับหนังสือได้ ความรู้สึกเหล่านี้สามารถเพิ่มความมั่นใจและแรงกำลังใจในการเรียนรู้ของเด็ก หลังจากที่พบความสุขในการอ่าน เด็กจะมีโอกาสที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิตและกลายเป็นผู้รักการอ่านโดยปริยาย

4. ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์

 

โฟนิคส์ส่งเสริมให้เด็กคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา ด้วยการถอดรหัสตัวอักษรเป็นคำอ่าน (Decoding) หรือการแปลงเสียงเป็นตัวอักษร (Encoding) เด็กๆเรียนรู้วิเคราะห์และปรับเปลี่ยนเสียง ซึ่งทำให้เด็กมีความตระหนักรู้เกี่ยวกับเสียงภาษา ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับการสะกดคำ, อ่าน, เขียน, และการพัฒนาสติปัญญาดีขึ้นอย่างอัตโนมัติ

5. การรวมสะพานสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง

 

สำหรับเด็กที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง การเรียนวิธีการอ่านแบบโฟนิคส์นี้ทำให้เด็กมีเส้นทางที่มีระเบียบและเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างเสียงและตัวอักษร

ทั้งยังเป็นแนวทางของวิธีการ (How to) ที่มีระบบในการเรียนรู้และฝึกการออกเสียง, การสะกดคำ, และรู้คำศัพท์  หากเด็กไม่ได้เรียนโฟนิคส์จะไม่รู้วิธีการอ่านอย่างเป็นระบบ และทำให้การพัฒนาภาษาอังกฤษเป็นไปได้ช้ากว่าเด็กที่เรียนโฟนิคส์

การเรียนโฟนิคส์จึงช่วยสร้างสะพานเชื่อมระหว่างภาษาอังกฤษและพัฒนาการการเรียนภาษาอังกฤษเป็นไปอย่างราบรื่น

 

สรุป

 

การเรียนโฟนิคส์เป็นสิ่งสำคัญในการเริ่มเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กเล็ก โฟนิคส์ให้ทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการเป็นผู้อ่านและผู้เขียนที่มีความสามารถ โดยการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง การเพิ่มทักษะการอ่านและเขียน การเสริมความมั่นใจ การส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และการสนับสนุนผู้เรียนภาษาอังกฤษ 

การโฟนิคส์สร้างบทบาทสำคัญสำหรับความสำเร็จทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในฐานะครูผู้สอนและผู้ปกครองแล้ว การให้เด็กเรียนโฟนิคส์ที่เป็นระบบคือการลงทุนในอนาคตของลูก(ศิษย์)ของเรา

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!