Hi Phonics

Sale!

PDF แบบฝึกอ่านภาษาอังกฤษประถม 2 พร้อมเฉลย Reading Comprehension G 2

Reading Comprehension G 2 (ใบงาน ไฟล์ PDF)

แบบฝึกการอ่านและทำความเข้าใจ ระดับ Grade 2 Inter

การฝึกอ่านเป็นประจำวันละหน้า เพิ่มทักษะความเข้าใจภาษาอังกฤษและสร้างนิสัยรักการอ่านที่เป็นพื้นฐานการเรียนในระดับสูงขึ้น

ใช้กับผู้เรียนประถม 2 ขึ้นไป

เนื้อหา

– อ่านประโยคเพื่อหาความหมายของคำศัพท์

– คำศัพท์ คำที่ความหมายเหมือนกัน คำตรงข้าม

– คำย่อ เช่น I am = I’m- อ่านและตอบคำถาม short stories

ลักษณะสินค้า

– PDF File

– Worksheet A 4 ขาวดำ

– จำนวน 48  หน้า

-download file ได้ 2 ครั้ง

฿229.00

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!